تکامل ستارگان (بخش اول)

تکامل ستارگان (بخش دوم)

تکامل ستارگان (بخش سوم)

تکامل ستارگان (بخش چهارم)

زندگی ستارگان شامل شش مرحله است:۱- تولد، ۲- نوباوگی، ۳- بلوغ، ۴- پختگی، ۵- کهولت  و ۶- مرگ. پس از انفجار بزرگ مواد حاصل از انفجار در سرتاسر فضا منتشر شدند و کهکشان ها را به وجود آوردند. سحابی ها و ابرهایی شامل هیدروژن و هلیوم در کهکشان ها شکل گرفتند و محیط اولیه ی لازم برای تراکم و تولد ستارگان فراهم شد تا سه نسل از ستارگان متولد شوند:

۱- نسل اول: ستارگان گروه ااا که ستارگانی سنگین با عمری کوتاه و شامل عناصر هیدروژن و هلیوم بوده و اکنون دیگر اثری از آنها نیست.

۲-نسل دوم: ستارگان گروه اا که مشابه ستارگان گروه ااا بوده و فقط در داشتن یک درصد از عناصر سنگین تر تفاوت دارند.

۳-ستارگان نسل سوم: ستارگان گروه ا که ۲تا۵ درصد عناصر سنگین تر از هیدروژن و هلیوم دارند همانند خورشید.

مراحل زندگی خورشید و ستارگان مشابه آن

در مقاله ی قبل تولد و نوباوگی ستارگان را به تفصیل بیان کردیم؛ همچنین به معرفی نمودارH-R  که محور افقی و عمودی اش بر حسب دما و درخشندگی ستاره مدرج شده است و رشته ی اصلی را نمایان می کند، پرداختیم. در این سری مقاله ها به معرفی ستارگان رشته ی اصلی می پردازیم

 

منابع: پرشین آکادمی

دانشنامه ی ستاره شناسی؛ رده بندی طیفی.

ستارگان، زمین و زندگی؛ صمدی، علی افضل.

نجوم برای همه؛ ماکسول راید؛ رزم آرا، حسینعلی.

نجوم به زبان ساده؛ مایر دگانی؛ خواجه پور، محمدرضا.